Akademia Wizażu i Stylizacji Makijaż Art funkcjonuje od sierpnia 2013. Jako Centrum Kształcenia Ustawicznego, wpisana jest w ewidencji placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego w formach poza szkolnych powiatu mieleckiego z numerem ewidencyjnym 3/14 (zgodnie z art.82 ust. 1-3a ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty/tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Adres szkoły: ul. Jarowa 10, 35-083 Rzeszów
Filia: ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec

Szkoła posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Rzeszowie (nr 2.18/00055/2018). Oznacza to, że osoby podejmujące naukę w Makijaż Art mogą starać się o dofinansowanie nauki z Urzędu Pracy (więcej informacji oraz wniosek można uzyskać bezpośrednio w urzędzie).